Затверджено Порядок формування Переліку наукових фахових видань України

Наказом Міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника від 17.10.2012 № 1111 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 року за № 1850/22162) затверджено Порядок формування Переліку наукових фахових видань України.

Відповідно до підпунктів 24 і 27 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, та пункту 14 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2007 року № 423,

 

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок формування Переліку наукових фахових видань України, що додається.

 2. Департаменту атестації кадрів (Бондаренко В. Д.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпунктів 2.9, 2.12 пункту 2 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого цим наказом, що набирають чинності з 01 січня 2013 року.

 

Міністр                                              Д. В. Табачник

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

17 жовтня 2012 року № 1111

 

 

Порядок формування Переліку наукових фахових видань України

 

1. Цей Порядок встановлює умови формування Переліку наукових фахових видань України та процедуру його затвердження для опублікування основних наукових результатів дисертацій та наукових праць здобувачами наукових ступенів і вчених звань.

2. До Переліку наукових фахових видань України включаються друковані (електронні) наукові фахові видання, які відповідають таким вимогам:

2.1 наявність у наукового фахового видання (журналу, збірника наукових праць) свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інформації із загальнодержавною та (або) зарубіжною сферою його розповсюдження (для періодичних друкованих наукових фахових видань);

 2.2 засновником (співзасновниками) наукового фахового видання є наукова установа, організація, вищий навчальний заклад III-IV рівнів акредитації;

 2.3 тематична спрямованість наукового фахового видання з певної галузі науки;

 2.4 наявність у складі редколегії наукового фахового видання не менше шести докторів наук з відповідної галузі науки, серед яких не менше трьох докторів наук повинні бути штатними працівниками засновника (співзасновників), про що зазначається у вихідних відомостях, крім галузі мистецтвознавства, з якої до складу редколегії можуть входити доктори наук з інших галузей науки, які мають наукові праці з проблем мистецтва.

До складу редколегії можуть бути включені іноземні фахівці з відповідної галузі науки.

Редактор (головний редактор) повинен бути штатним працівником засновника (співзасновників);

2.5 рекомендація до друку та до поширення через мережу Інтернет вченої ради наукової установи, вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації, що видає друковане (електронне) наукове фахове видання, про що зазначається у вихідних відомостях;

 2.6 тираж наукового фахового видання не менш як 100 примірників (для періодичних друкованих наукових фахових видань);

 2.7 наявність примірників наукового фахового видання у фондах таких бібліотек України:

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України

(03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3);

Національна парламентська бібліотека України

(01001, Київ, вул. М. Грушевського, 1);

Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»

(02660, Київ, проспект Ю. Гагаріна, 27);

Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника

(79000, Львів, вул. В. Стефаника, 2);

Державний заклад «Одеська національна ордена Дружби народів наукова бібліотека імені М. Горького»

(65023, Одеса, вул. Л. Пастера, 13);

Державний заклад «Харківська державна наукова бібліотека ім.        В. Г. Короленка»

(61003, Харків, провулок В. Г. Короленка, 18);

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(01601, Київ, вул. Володимирська, 58);

бібліотеки національних галузевих академій наук України (за напрямами)

(для періодичних друкованих наукових фахових видань);

 

2.8 безоплатне розміщення електронної копії наукового фахового видання на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України у розділі «Наукова періодика України» (для періодичних друкованих наукових фахових видань) та надсилання до одержувачів обов’язкового безоплатного примірника малотиражних видань (до 100 примірників) відповідно до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 «Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів» (для електронних наукових фахових видань);

 2.9 наявність статей англійською мовою на веб-сторінці видання;

 2.10 дотримання вимог до редакційного оформлення наукового фахового видання згідно з державними стандартами України;

 2.11 здійснення редколегією внутрішнього рецензування статей, що готуються до опублікування, та організація нею проведення зовнішнього рецензування;

 2.12 випуск номерів видання українською, або російською, або іншими регіональними мовами та/або англійською мовою.

3. Для включення періодичного друкованого наукового фахового видання до Переліку наукових фахових видань України до МОНмолодьспорту України подаються:

 3.1 клопотання засновника (співзасновників) періодичного друкованого наукового фахового видання про включення до Переліку наукових фахових видань України у певній галузі науки, засвідчене підписом керівника та його печаткою. У клопотанні стисло зазначається інформація про:

наявність у засновника (співзасновників) аспірантури (докторантури) і спеціалізованих вчених рад;

здійснення редколегією внутрішнього та зовнішнього рецензування;

наявність статей англійською мовою на веб-сторінці видання;

 3.2 копія свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, засвідчена в установленому порядку;

 3.3 інформація про членів редколегії видання (прізвище, ім’я, по батькові; основне місце роботи, посада; науковий ступінь, вчене звання), засвідчена підписом керівника та печаткою засновника (співзасновників) періодичного друкованого наукового фахового видання.

Збір та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

 3.4 два останні номери видання по одному примірнику;

 3.5 копії реєстрів розсилки наданих номерів видання за списком відповідно до підпункту 2.7 пункту 2 цього Порядку (із зазначенням дати розсилки), засвідчені в установленому порядку;

3.6 довідка про внесення електронної копії видання на зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України;

3.7 у разі перереєстрації видання засновником (співзасновниками) до МОНмолодьспорту України протягом 10 днів з дня отримання нового свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації подаються клопотання про внесення змін до Переліку наукових фахових видань України та копія нового свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, засвідчена в установленому порядку.

4. Для включення електронних наукових фахових видань до Переліку наукових фахових видань України до МОНмолодьспорту України подаються:

 4.1 клопотання засновника (співзасновників) електронного наукового фахового видання про включення до Переліку наукових фахових видань України у певній галузі науки, засвідчене підписом керівника та його печаткою. У клопотанні стисло зазначається інформація про:

наявність у засновника (співзасновників) аспірантури (докторантури) і спеціалізованих вчених рад;

здійснення редколегією внутрішнього та зовнішнього рецензування;

 4.2 інформація про членів редколегії видання (прізвище, ім’я, по батькові; основне місце роботи, посада; науковий ступінь, вчене звання), засвідчена підписом керівника та печаткою засновника (співзасновників) електронного наукового фахового видання.

Збір та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

4.3 копія реєстру надсилання до одержувачів обов’язкового безоплатного примірника малотиражних видань (до 100 примірників), засвідчена в установленому порядку;

4.4 два зброшуровані примірники останнього номера видання на паперовому носії та один його примірник на електронному носії.

5. Друковане (електронне) наукове видання включається до Переліку наукових фахових видань України строком на п’ять років. Поновлення у Переліку наукових фахових видань України на наступний строк здійснюється відповідно до пунктів 2-4 цього Порядку.

6. Подані документи розглядаються відповідною експертною радою з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України відповідно до підпункту 4 пункту 8 Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1058, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за        № 1167/19905.

7. У разі наявності позитивного атестаційного висновку експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України матеріали подаються на розгляд атестаційної колегії МОНмолодьспорту України для прийняття рішення.

8. Відповідно до пункту 10 Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1169/19907, рішення атестаційної колегії МОНмолодьспорту України про включення (відмову у включенні) друкованого (електронного) наукового видання до Переліку наукових фахових видань України затверджується наказом МОНмолодьспорту України та оприлюднюється в офіційному друкованому виданні та на офіційному веб-сайті МОНмолодьспорту України.

9. Рішення МОНмолодьспорту України про відмову у включенні друкованого (електронного) наукового видання до Переліку наукових фахових видань України може бути оскаржене протягом місяця з дня отримання засновником (співзасновниками) витягу з наказу МОНмолодьспорту України шляхом звернення до МОНмолодьспорту України із заявою про перегляд рішення з наведенням обґрунтування такого перегляду або у судовому порядку.

Директор

Департаменту атестації кадрів                                   В. Бондаренко

 Источник