Положение о Совете

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Ради Північно-східного
наукового центру НАН та МОН України
від 17.05.2011 протокол №1

 

Положення
про Харківську обласну Раду молодих вчених та спеціалістів

 

1. Загальні положення

1.1. Харківська обласна Рада молодих вчених та спеціалістів (далі – Рада) є дорадчим органом Північно-східного наукового центру (ПСНЦ) Національної академії наук та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Рада створена, згідно п.4.3 Статуту ПСНЦ, зі статусом науково-координаційної ради, з метою підвищення ефективності реалізації положень п.2.2.6 Статуту та для більш повного врахування інтересів і потреб молодих вчених і спеціалістів регіону.

1.2. У своїй діяльності Рада керується чинним законодавством України, Статутом ПСНЦ, цим Положенням і спирається на принципи відкритості та демократичності.

 

2. Основні завдання та права

2.1. Основними завданнями Ради є:

- участь у підготовці пропозицій ПСНЦ щодо вдосконалення державної та регіональної політики у сферах науки, освіти, праці, соціального стану й розвитку молоді;

- аналіз суспільних процесів у сферах науки, освіти, праці, соціального стану і розвитку молоді та підготовка за результатами аналізу відповідних пропозицій Раді ПСНЦ;

- координація діяльності рад молодих вчених та спеціалістів академічних і галузевих наукових установ та вищих навчальних закладів Харківської області;

- сприяння встановленню творчих зв’язків і співробітництву між молодими вченими і спеціалістами регіону;

- збір та розповсюдження інформації про наукові конференції, семінари, школи, конкурси, гранти, стипендії, державні молодіжні програми та інші заходи, а також надання консультативної допомоги при підготовці та участі у зазначених заходах;

- здійснення інших заходів, які пов’язані з діяльністю Ради.

2.2. Для виконання покладених на неї завдань Рада має право:

- одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій необхідну інформацію та матеріали;

- утворювати, в разі потреби, тимчасові та постійні комісії, експертні та робочі групи, залучати у встановленому порядку до роботи в них працівників підприємств, установ і організацій, учених, фахівців, представників об’єднань громадян;

- розміщувати на інтернет-сторінці ПСНЦ інформаційні матеріали щодо діяльності Ради;

- надавати керівництву ПСНЦ, Раді ректорів Харківського вузівського центру, керівникам академічних та галузевих наукових установ, вищих навчальних закладів регіону рекомендації та пропозиції з питань наукової діяльності, освіти, праці, соціального стану й розвитку молоді, а також фінансування наукових заходів, спрямованих на підтримку молодих вчених і залучення творчої молоді до наукової роботи;

- рекомендувати претендентів на здобуття регіональних, національних і міжнародних молодіжних премій, стипендій, грантів тощо.

 

3. Загальні засади діяльності Ради та її керівні органи

3.1. Рада складається з молодих вчених і спеціалістів у віці до 35 років, які делегуються академічними і галузевими науковими установами та вищими навчальними закладами регіону, перелік яких та квоти представництва визначаються керівництвом ПСНЦ.

3.2. Голова Ради обирається на установчому її засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні. Кандидатури двох заступників голови і секретаря Ради висуваються головою Ради з числа її членів та затверджуються Радою відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

Установче засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутнє не менше 2/3 складу Ради.

3.3. Після обрання голови Ради, його заступників та секретаря персональний склад Ради затверджується керівництвом ПСНЦ. Термін повноважень Ради складає 3 роки.

3.4. За наявності згоди не менше двох третин її членів, Рада може порушити питання щодо вилучення зі складу Ради окремих членів, які пропустили більше ніж три засідання Ради поспіль без поважних причин, або не виконують обов’язків, що на них покладені. Член Ради може також вийти із її складу за власним бажанням.

3.5. В разі вибуття члена Ради, ПСНЦ надсилає листа до установи, в якій він працював або навчався, з пропозицією делегувати нового представника до складу Ради. Зміни у персональному складі Ради затверджуються керівництвом ПСНЦ.

3.6. Організаційною формою роботи Ради є засідання, що проводяться не рідше одного разу на три місяці. Дата чергового засідання призначається головою Ради або його заступником. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

3.7. Всі рішення Ради приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради. В разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним. За рішенням Ради у деяких випадках може застосовуватися таємне голосування.

Рішення Ради оформлюються протоколом, який підписує головуючий і секретар, та вступають в дію з моменту їх прийняття.

3.8. Голова Ради керує Радою, координує та організовує її роботу, головує на засіданнях. Він є офіційним представником Ради і здійснює її взаємодію з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями.

Заступник голови Ради виконує функції голови Ради за його дорученням або за його відсутності.

Секретар Ради є помічником голови Ради та відповідає за організаційну діяльність.

3.9. В разі необхідності, Рада має право простою більшістю голосів від загальної кількості її членів порушити клопотання перед керівництвом ПСНЦ щодо усунення голови, його заступника або секретаря від виконання їх обов’язків.

 

4. Заключні положення

4.1. Зміни у Положенні про Раду розглядаються на її засіданні, ухвалюються не менш ніж двома третинами від загальної кількості її членів та затверджуються Радою ПСНЦ.

4.2. Діяльність Ради може бути припинена, якщо за це проголосувало не менш ніж 2/3 від загальної кількості її членів.