Форум

Добро пожаловать, Гость

ТЕМА: ПЕРСОНАЛЬНА ТЕМА

ПЕРСОНАЛЬНА ТЕМА 17.03.2013 04:47 #1

Вітаю Вас, шановні вчені та спеціалісти, зареєстровані користувачі даного інтернет-порталу !

До Вашої уваги пропонується персональна сторінка кандидата економічних наук, доктора юридичних наук, доцента

Попової Світлани Миколаївни
.

Буду вдячна, шановні колеги, за Ваші зауваження та пропозиції щодо будь-яких наукових питань.

Галузь наукових інтересів

1. Деякий період своєї наукової діяльності займалась вирішенням економічних питань, зокрема у сфері диверсифікації діяльності підприємств в умовах трансформаційної економіки. А саме: фінансовим забезпеченням проектів диверсифікації діяльності промислових підприємств, принципами управління диверсифікацією діяльності підприємств, питаннями визначення оптимального рівня диверсифікації діяльності підприємств, який забезпечує досягнення прогнозованої маси прибутку.
Адже, незважаючи на надану свободу вибору з безлічі альтернативних стратегій розвитку, найбільш реальною, здатною в умовах трансформації економіки забезпечити підприємствам умови стабільності є диверсифікація їх діяльності. Доцільність диверсифікації обумовлена можливістю здійснення адекватної реакції на агресивні стани зовнішнього середовища шляхом розширення сфери діяльності, номенклатури продукції, що випускається, та наданих послуг. Актуальність диверсифікації діяльності вітчизняних підприємств обумовлена вичерпанням внутрішніх резервів зниження витрат виробництва, падінням попиту на виготовлену продукцію й ускладненням маркетингових методів стимулювання продажів цієї продукції. Розвиток диверсифікації створить передумови більш повного використання не зайнятих у традиційному виробництві ресурсів.

2. Після того, як зіткнулася з прогалинами в українському законодавстві, стала більше приділяти уваги правовому забезпеченні, організації та захисту господарської діяльності. А саме: правовим основам кредитно-розрахункових та зовнішньоекономічних відносин підприємств, проблемам організації контролю фінансово-господарської діяльності підприємницьких структур, організації судового захисту законних прав та інтересів суб’єктів господарської діяльності.
В умовах реформування економіки в напрямі ринкового ведення господарства зростає роль юридичних норм, що регулюють відносини, які виникають у процесі організації та здійсненні господарської дяльності. Адже економіка завжди була предметом злочинних посягань, особливо в трансформаційні періоди, коли радикальним чином змінюються відносини власності та форми господарювання. Зростання економічної злочинності деякою мірою пов'язано також із недосконалістю чинного законодавства та непослідовністю в реформуванні економіки. Найбільш гострими проблемами, які загрожують економічній безпеці держави, є питання тінізації грошового обігу і вивезення капіталу з України; поширення тіньової зайнятості, розповсюдження напівлегальних методів ухилення від оподаткування; фінансові зловживання, що мають місце в процесі приватизації державної власності; низька ефективність управління та контролю за діяльністю підприємств і фінансових установ. Особливого значення в сучасних умовах набули питання відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, криміналізації економічних відносин, наявності в країні організованих злочинних угруповань, що претендують на контроль над діяльністю суб’єктів господарювання.

3. Через деякий час коло моїх наукових інтересів розширилося, стала розглядати питання які зачіпають інтереси як суб’єктів господарювання (платників податків), так і державних контролюючих органів (податкових та митних органів). А саме: питання адміністрування податків, механізму справляння основних видів податків і зборів, організації податкового контролю та відповідальності за порушення податкового законодавства.
Проголосивши курс на модернізацію, Українська держава стала на шлях докорінних перетворень. Їхньою метою є утвердження сучасної України як країни високих економічних, соціальних і політичних стандартів. З усіх започаткованих урядом реформ чи не найважливішою є податкова, оскільки вона стосується як держави загалом, так і кожного громадянина зокрема. Тому прийняття Податкового кодексу України, внесення змін до нього та адаптація нових норм тривалий час залишаться в центрі уваги всього суспільства. Так, сьогодні особлива увага приділяється розвитку національного податкового законодавства, спрямованого на зменшення нелегального обігу капіталу, а також спрощення залучення в українську економіку стратегічних інвестицій внутрішнього і зовнішнього походження. Крім того необхідно продовжити роботу зі зміцнення стимулюючої функції податкової системи, що має на меті прискорити розвиток реального сектору економіки. Мова йде, зокрема, про розробку та запровадження прозорих, легкодоступних податкових стимулів для створення нових робочих місць та інноваційної діяльності – проте з чітким податковим адмініструванням та жорстким контролем за цільовим використанням отриманих пільг. Метою податкового адміністрування є забезпечення виконання податкових зобов’язань платників шляхом оптимального втручання в їхню господарську діяльність через застосування законодавчо встановлених механізмів і процедур.

4. Значну увагу приділяю комплексному дослідженню адміністративно-правового статусу податкових органів України, зокрема їх компетенції та повноваженням, правовому регулюванню проведення перевірок податковими органами, а також адміністративно-правовим засадам взаємовідносин податкових органів України та платників податків.
В умовах реформування економіки нашої держави особливо актуальною є проблема своєчасного забезпечення грошовими ресурсами доходної частини державного бюджету. Вирішення цієї вкрай важливої проблеми значною мірою залежить від ефективності діяльності податкових органів, які є настільки динамічними, що потребують постійного удосконалення. Це підтверджується тим, що на виконання Указу Президента України у 2010 році шляхом реорганізації Державної податкової адміністрації України була утворена Державна податкова служба України з метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, усунення дублювання їх повноважень, забезпечення скорочення чисельності управлінського апарату та витрат на його утримання, підвищення ефективності державного управління. А вже у грудні 2012 року Указом Президента України «Про деякі заходи з оптимізації системи Центральних органів виконавчої влади» утворено Міністерство доходів і зборів України шляхом реорганізації Державної митної та Державної податкової служби України, на яке покладено також функцію з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Практика податкових органів України потребує розробки обґрунтованої системи оподаткування, яка б відповідала реаліям сьогоднішнього життя, забезпечувала зростання податкових надходжень до бюджету та підвищувала рівень збору податкових платежів, а також відчуває потребу у комплексній розробці основних положень, що визначають адміністративно-правовий статус податкових органів, виявленні закономірностей їх функціонування, наявності повноважень щодо виконання завдань і функцій, покладених на податкові органи, та розробці на цій основі пропозицій і рекомендацій, спрямованих на підвищення їх адміністративно-правового статусу.
Тому в умовах радикальних адміністративно-правових реформ, що проводяться в Україні, важливим являється переосмислення мети, завдань, функцій, компетенції, прав та обов’язків, принципів взаємодії з платниками податків податкових органів, оскільки саме ці категорії в значній мірі визначають їх статус. Адже основним завданням податкових органів України є перетворення їх з фіскальних органів на сучасну сервісну установу європейського зразка.


Галузь застосування

1. Впровадження теоретичних розробок в практичну діяльність промислових підприємств дозволить розробити стратегію подальшого ефективного функціонування цих підприємств, обрати раціональні напрямки розвитку для всіх суб’єктів господарювання.
2. Дослідження теоретичних та практичних проблем, пов’язаних з адміністративно-правовим статусом податкових органів України як цілісного явища, має важливе значення для діяльності всього державного апарату, що фінансується в основному за рахунок податків та зборів.

Захищені дисертації

1. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Диверсифікація діяльності підприємств в умовах трансформаційної економіки» за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами (2005);
2. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Адміністративно-правовий статус Державної податкової служби України» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (2013).

Основні публікації

Монографії

Попова С.М. Правове регулювання ринку фінансових послуг / С.М. Попова, Л.М. Попова // Фінансові послуги: проблеми теорії та практики: монографія. – Харків: АдвАтм, 2011. – 234 с.
Попова С.М. Адміністративно-правовий статус податкових органів України: монографія / С.М. Попова. – Харків: Золота миля, 2012. – 386 с.
Попова С.М. Органи фінансового контролю / С.М. Попова, Л.М. Попова // Фінансові послуги: проблеми теорії та практики: монографія. – Харків: ТО «Ексклюзив», 2013. – 234 с.


Підручники, навчальні та науково-практичні посібники

Попова С.М. Аудит суб’єктів підприємницької діяльності: навчальний посібник / Н.О. Бондаренко, В.Д. Понікаров, С.М. Попова – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 300 с.
Попова С.М. Митне право: конспект лекцій (навчально-науковий посібник) / Л.В. Єрофеєнко, С.М. Попова, С.В. Селезень – Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 88 с.
Попова С.М. Цивільне право: навчальний посібник. / В.Д. Понікаров, С.М. Попова, Д.В. Назаренко. – Київ: Центр учбової літератури, 2007. – 196 с.
Попова С.М. Судово-економічна експертиза: навчальний посібник. Вид. 2-е, доп. та перероб. / В.Д. Понікаров, С.М. Попова, Л.М. Попова. – Харків: Еспада, 2008. – 272 с.
Попова С.М. Фінансове право: конспект лекцій (навчально-науковий посібник) / В.В.Сергієнко, С.М. Попова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 344 с.
Попова С.М. Податкове право. Науково-практичний посібник / О.М. Бандурка, В.Д. Понікаров, С.М. Попова. – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – 312 с.
Попова С.М. Фінансове право: навчальний посібник. / В.Ф. Роль, В.В. Сергієнко, С.М. Попова. – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – 392 с.
Попова С.М. Казначейська справа: Навчальний посібник / Л.М. Попова, С.М. Попова, В.І. Успаленко. – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – 164 с.
Попова С.М. Фінансове право: навчальний посібник для студентів всіх форм навчання. Частина 1 / Л.М. Попова, С.М. Попова. – Харків: ХНУБА, 2011. – 82 с.
Попова С.М. Фінансове право: навчальний посібник для студентів всіх форм навчання. Частина 2 / Л.М. Попова, С.М. Попова. – Харків: ХНУБА, 2011. – 80 с.
Попова С.М. Фінансове право: навчальний посібник для студентів всіх форм навчання. Частина 3 / Л.М. Попова, С.М. Попова. – Харків: ХНУБА, 2011. – 68 с.
Попова С.М. Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності: навчальний посібник. / В.Д. Понікаров, С.М. Попова, Л.М. Попова, Д.В. Назаренко – Київ: Центр учбової літератури, 2012. – 328 с.
Попова С.М. Організація податкового контролю: Науково-практичний посібник / С.М. Попова, В.Д. Понікаров, О.В. Кожушко. – Київ: Центр учбової літератури, 2012. – 312 с.
Попова С.М. Податкова система як елемент національної економіки / С.М. Попова та ін. // Національна економіка: підручник / За заг ред. О.В. Носової. – Київ: Центр учбової літератури, 2013. – 512 с.

Статті у наукових фахових журналах

Попова С. Н. Направления развития экспортного потенциала Украины в условиях глобализации мировой экономики / С.М. Попова // Вчені записки: наук. журнал Харківського інституту управління. – Серія "Наука і практика управління" – Вип.3 (7). – Харків: ХІУ. – 2001. – С. 30 – 32.
Попова С. М. Фактори розвитку експортного потенціалу українських підприємств / С.М. Попова // Вчені записки: наук. журнал Харківського інституту управління. – Серія "Наука і практика управління". – Вип. 3 (7). – Харків: ХІУ. – 2001. – С. 164 – 166.
Попова С. М. Застосування стратегічного маркетингу в експортній діяльності підприємств / С.М. Попова // Технический прогресс и эффективность производства: Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт". Сб. научн. трудов. – Вып. 24. – Ч.3. – Харьков: НТУ "ХПИ". – 2001. – С. 223 – 226.
Попова С. М. Податкове регулювання підприємств малого бізнесу / В.Д. Понікаров, С.М. Попова // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Фінансові механізми активізації підприємництва в Україні: зб. наук. праць. – Вип. 2 (ХХХІІІ). – Ч. 2. – Львів. – 2002. – С. 211 – 212.
Попова С. М. Матеріальне забезпечення диверсифікації діяльності підприємств / С.М. Попова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика: Зб. наук. праць. – № 446. – Львів. – 2002. – С. 249 – 251.
Попова С. Н. Этапы диверсификации деятельности промышленных предприятий / С.Н. Попова // Управління розвитком: Зб. наук. статей. – Харків: ХДЕУ. – 2002. – № 2. – С. 42 – 45.
Попова С. М. Диверсифікація діяльності промислових підприємств як елемент антикризового управління / С.М. Попова // Економіка розвитку ХДЕУ: Наук. журнал. – Харків. – 2002. – №4(24). – С. 30 – 32.
Попова С. М. Використання економіко-математичних моделей в розробці графіків постачання для підприємств в умовах диверсифікації виробництва / С.М. Попова // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-технич. сборник ХГАГХ. – Вып. 48. – Серия: Экономические науки. – К.: Техника, 2003. – С. 81 – 85.
Попова С. М. Принципи управління диверсифікацією діяльності підприємств / С.М. Попова // Вчені записки: Наук. журнал Харківського інституту управління. – Вип. 11. – Харків, 2003. – С. 120 – 124.
Попова С. М. Зовнішні та внутрішні фактори диверсифікації діяльності підприємств / С.М. Попова // Економіка розвитку ХДЕУ: Наук. журнал. –– Харків. – 2004. – №2(30). – С. 99 – 101.
Попова С.М. Особливості економічної злочинності в сучасній економіці / С.М. Попова, М.О. Шведенко // Економіка розвитку: наук. журнал. – Харків: ХНЕУ, 2007. – №1(41). – С. 19 – 22.
Попова С.М. Іноземний капітал у банківській системі України та його вплив на розвиток економіки / С.М. Попова // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: наук. зб. ПНУ ім. В.Стефаника. – Вип. V. – Т.2 – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – 2009. – С. 270 – 274.
Попова С.М. Державний борг України та його вплив на економічне становище країни / С.М. Попова, Т.В. Бодня // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. праць. – Вип. 1 (9). – Ч. 1. – Х.: ХДУХТ. – 2009. – С. 233 – 241.
Попова С.Н. Правовое регулирование факторинга в условиях кризиса неплатежей / С.Н. Попова, С.Н. Сердечная // Бизнес Информ: научн. информац. журнал. – № 4(3). – Х.: ХНЭУ, ИД «ИНЖЭК». – 2010. – С. 69 – 74.
Попова С.М. Державний борг України, його причини та особливості правового регулювання / С.М. Попова, А.Е. Усікова // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Вип. 261. – Т. V. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2010. – С. 1255 – 1261.
Попова С.Н. Правовое регулирование ипотечного кредитования в Украине / С.Н. Попова, С.А. Христич // Бизнес Информ: научн. информац. журнал. – № 12.– Х.: ХНЭУ, ИД «ИНЖЭК». – 2010. – С. 99 – 102.
Попова С.М. Адміністративно-правове забезпечення виконання платниками податків своїх зобов’язань / С.М. Попова // Європейські перспективи: наук.-практ. журнал. – Харків: ХНУВС, 2011. – №4.– Ч.1. – С. 153 – 157.
Попова С.М. Вдосконалення адміністрування податку на додану вартість органами державної податкової служби / С.М. Попова // Форум права, 2011. – №3. – С. 622 – 628 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv. gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11pcmdpc.pdf.
Попова С.М. Використання спеціальних економічних знань при розслідуванні правопорушень в податковій сфері / С.М. Попова // Наше право: наук.-практ. журнал. – Харків: ХНУВС, 2011. – № 4. – Ч. 1. – С. 152 – 156.
Попова С.М. Інформаційне забезпечення діяльності органів податкової служби / С.М. Попова // Право і безпека: наук. журнал. –– Харків: ХНУВС, 2011. – № 2 (39). – С. 273 – 277.
Попова С.М. Організація перевірок дотримання податкового законодавства / С.М. Попова // Вісник ХНУВС: наук. журнал. – Харків: ХНУВС, 2011. – № 3 (54). – С. 241 – 249.
Попова С.М. Організація фінансово-господарського контролю органами державної податкової служби / С.М. Попова // Європейські перспективи: наук.-практ. журнал. – Харків: ХНУВС, 2011. – №3. – С. 162 – 167.
Попова С.М. Оформлення результатів перевірок дотримання податкового законодавства / С.М. Попова // Право і безпека: наук. журнал, – Харків: ХНУВС, 2011. – № 4 (41). – С. 67 – 71.
Попова С.М. Порядок оскарження рішень податкової служби та особливості провадження у справах з фактів податкових правопорушень в адміністративних судах / С.М. Попова // Європейські перспективи: наук.-практ. журнал. – Харків: ХНУВС, 2011. – №4.– Ч.2. – С. 197 – 201.
Попова С.М. Професійна підготовка, юридична відповідальність та правовий захист працівників державної податкової служби / С.М. Попова // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 588 – 593. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11pcmdpl.pdf.
Попова С.М. Розвиток податкової системи України за роки незалежності / С.М. Попова // Наше право: наук.-практ. журнал. –– Харків: ХНУВС, 2011. – № 4. – Ч. 2. – С. 168 – 172.
Попова С.М. Фактори, що визначають правовий статус органів державної податкової служби / С.М. Попова // Право і безпека: наук. журнал. – Харків: ХНУВС, 2011. – № 3 (40). – С. 92 – 95.
Попова С.М. Штрафи та пеня за порушення податкового законодавства: правовий аналіз застосування / С.М. Попова // Вісник ХНУВС: збірник наукових праць. – Харків: ХНУВС, 2011. – №4 (55). – С. 269 – 274.
Попова С.М. Вдосконалення податкового контролю за наявністю дозвільних документів у суб’єктів господарської діяльності / С.М. Попова // Право та державне управління: збірник наукових праць. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2012. – № 4. – С. 137 – 141.
Попова С.М. Взаємодія Державної податкової служби України з платниками податків / С.М. Попова // Європейські перспективи: наук.-практ. журнал. – Х.: ХНУВС, 2012. – № 1. – С. 172 – 179.
Попова С.М. Взаємодія контролюючих органів державної податкової та митної служби з правоохоронними органами / С.М. Попова // Наше право: наук.-практ. журнал. – Х.: ХНУВС, 2012. – № 3. – Ч. 2. – С. 79 – 86.
Попова С.М. Визначення, мета й основні завдання державної податкової служби в умовах реформування економіки України / С.М. Попова // Наше право: наук.-практ. журнал. – Харків: ХНУВС, 2012. – № 5. – С. 70 – 75.
Попова С.М. Посилення ролі податкового контролю в глобалізованому суспільстві / С.М. Попова // Право та державне управління: збірник наукових праць. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2012. – № 2. – С. 79 – 83.
Попова С.М. Прийоми та процедури податкового контролю / С.М. Попова // Форум права. – 2012. – № 1 – С. 794 – 800 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12pcmppk. pdf.
Попова С.М. Принципи податкового контролю та його роль у забезпеченні економічної безпеки регіонів нашої країни / С.М. Попова // Наше право. наук.-практ. журнал. – Харків: ХНУВС, 2012. – № 3. – Ч. 1. – С. 211 – 217.
Попова С.М. Реформування діяльності Державної податкової служби в умовах модернізації економіки країни / О.М. Бандурка, С.М. Попова // Наше право: наук.-практ. журнал. – Харків: ХНУВС, 2012. – № 4. – Ч. 1. – С. 22 –28.
Попова С.М. Роль податкової служби у виконанні соціальних ініціатив Президента України / С.М. Попова // Європейські перспективи: наук.-практ. журнал. – Харків: ХНУВС, 2012. – №5. – С. 45 – 50.
Попова С.М. Трансформація державного контролю в умовах проведення адміністративної реформи / О.О. Бандурка, С.М. Попова // Європейські перспективи: наук.-практ. журнал. – Харків: ХНУВС, 2012. – № 3. – Ч. 1. – С. 58 – 62.
Попова С.М. Функції органів державної податкової служби / С.М. Попова // Наше право: наук.-практ. журнал. – Х.: ХНУВС, 2012. – № 2. – С. 172 – 179.

Тези доповідей і наукових повідомлень

Попова С. Н. Необходимость диверсификации деятельности промышленных предприятий в современных условиях Украины / С.Н. Попова // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта – 2002". – Т 14: "Економіка". – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С. 32 – 33.
Попова С. М. Фінансове забезпечення проектів диверсифікації діяльності промислових підприємств / С.М. Попова // Зб. наук. статей за матеріалами ІІ міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених "Проблеми формування і розвитку фінансово-кредитної системи України" .– Харків: "Штрих", 2002. – С. 245 – 246.
Попова С. М. Вдосконалення економічного контролю малих підприємств в умовах диверсифікації їх діяльності / В.Д. Понікаров, С..М. Попова // Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Україна наукова ’2002". – Т. 6: Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С. 45 – 46.
Попова С. М. Мотиви та цілі диверсифікаційної політики в умовах трансформаційної економіки / С.М. Попова // Матеріали міжнародної. науково–практичної конференції "Динаміка наукових досліджень". – Т. 24: "Економіка". – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С. 18 – 19.
Попова С.М. Особливості ринку праці в сучасних умовах розвитку економіки України / С.М. Попова, В.І. Приліпський // Матеріали VII міжнародної науково-теоретичної конференції молодих учених і студентів "Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери".– Т. 2. – Донецьк: ДВНЗ "Донецький національний технічний університет". – 2010. – С. 167 – 170.
Попова С.М. Активна та пасивна диверсифікація діяльності як засіб розвитку і виживання / С.М. Попова, Л.М. Попова // Матеріали регіональної науково-практичної конференції "Проблеми розвитку фінансових послуг". – Ч 1. – Харків: СПД ФО Михайлов Г.Г. – 2011. – С. 197 – 200.
Попова С.М. Необхідність здійснення податкового контролю за використанням коштів при проведенні Євро-2012 / С.М. Попова // Забезпечення правопорядку під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року: зб. наук. праць за мат.-ми Міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листопада 2011 р.) / Вісник кримінологічної асоціації України; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х: ХНУВС, 2011. – С. 61 – 62.
Попова С.М. Реформування законодавчого регулювання діяльності органів державної податкової служби / С.М. Попова // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: зб. наук. праць за мат.-ми наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 квітня 2012 р.). / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2012. – С. 113 – 115.
Попова С.М. Притягнення до відповідальності працівників державної податкової служби за корупційні діяння / С.М. Попова // Протидія корупції: європейський досвід та українські реалії: зб. наук. праць за мат.-ми Міжн. наук.-практ. конф. (м. Львів, 20 – 21 квітня 2012 р.) – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 137 – 140.
Попова С.М. Розширення адміністративної відповідальності за податкові правопорушення / С.М. Попова // Адміністративне право України: сучасний стан та шляхи розвитку зб. наук. праць за мат.-ми наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 квітня 2012 р.). / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2012. – С. 178 – 181.
Попова С.М. Підготовка фахівців для органів державної податкової служби / С.М. Попова // Актуальні проблеми забезпечення практичної спрямованості підготовки кадрів для органів внутрішніх справ України: зб. наук. праць за мат.-ми наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 травня 2012 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2012. – С. 78 – 82.
Попова С.М. Посилення перевірок трудового законодавства державною податковою службою / С.М. Попова // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: зб. наук. праць за мат.-ми V Міжн. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19 – 20 травня 2012 р) – Ч. 1. / МВС України; Сумська філія Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. – С. 472 – 475.
Попова С.М. Особливості та принципи державної регуляторної політики / С.М. Попова // Актуальні проблеми сучасних наук: зб. наук. праць за мат.-ми Міжн. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 07 – 15 червня, 2012 р.). – Дніпропетровськ, 2012. – С. 41 –43.
Попова С.Н. Необходимость дистанционного образования в Украине и за рубежом / С.Н. Попова, Л.Н. Попова // Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми теорії та практики дистанційної освіти в Україні» – Харків: ХНТУБА – 2012. – С. 72 – 78.
Попова С.М. Роль реформування правоохоронних органів та спецслужб у зміцненні національної безпеки України / С.М. Попова // Правове регулювання економічної безпеки України в умовах євроінтеграції: зб. наук. праць за мат-ми Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 лютого 2013 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2013. – С. 78 – 80.

Сподіваюсь на плідну з Вами співпрацю !!!!
 • Svetlana
 • ( Учёный со стажем )
 • Вне сайта
 • Новый участник
 • Попова Светлана Николаевна
 • ХНУВД
 • Харьков
 • доцент кафедры экономики и финансов
 • доцент
 • кандидат экономических наук
 • Сообщений: 9
 • Репутация: 1
Изменено: 18.04.2013 01:51 от Svetlana.