Форум

Добро пожаловать, Гость

ТЕМА: ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТЕМА

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТЕМА 08.04.2013 20:27 #1

Автор понад 50 наукових праць, серед яких монографічне дослідження на тему «Органи внутрішніх справ як суб’єкти реалізації правоохоронної функції держави», п’ятнадцять наукових статей у фахових виданнях, двадцять шість тез та наукових повідомлень на науково-практичних конференціях.
У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Реалізація правоохоронної функції держави органами внутрішніх справ України», спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес;фінансове право; інформаційне право. У 2013 році присвоєно вчене звання доцента.

Основні напрямки наукових досліджень

Моя наукова робота перш за все пов’язана з дослідженням механізму реалізації правоохоронної функції держави, питанням забезпеченню громадської безпеки та громадського порядку.
Функціонування держави є складним динамічним процесом, що відбувається під впливом значної кількості чинників. Кожна функція держави протягом історичного розвитку зазнає значних трансформацій. Це, безумовно, повною мірою стосується і правоохоронної функції. Більш того, наукове дослідження вказаного напрямку діяльності держави ускладнюється тим, що правоохоронна діяльність має не лише інструментальне значення, але містить у собі і суттєве аксіологічне навантаження.
До головних правоохоронних функцій належать ті, які безпосередньо пов’язані з боротьбою зі злочинністю та правопорушеннями, які тягнуть за собою адміністративну відповідальність або, інакше кажучи, пов’язані з боротьбою з правопорушеннями, які тягнуть за собою юридичну відповідальність у сфері публічного права.
Боротьба зі злочинністю передбачає три провідні напрямки: 1) загальна організація боротьби; 2) профілактика злочинності; 3) власне правоохоронна діяльність.
На сьогодні має місце тенденція до подальшої диференціації правоохоронних функцій і виокремлення нових функцій. Наприклад, є всі підстави дійти висновку, що сьогодні у такій основній функції, як забезпечення правопорядку, яка охоплює подолання злочинності та інших правопорушень, виокремлюються такі конкретні функції: функція боротьби з корупцією; функція боротьби з організованою злочинністю; функція боротьби з тероризмом; функція боротьби з торгівлею людьми; функція боротьби з кіберзлочинністю.
Найбільш важливим напрямком вдосконалення реалізації правоохоронної функції держави є безумовне забезпечення прав і свобод людини в Україні, з цією метою працюю над питаннями захисту прав громадян у діяльності правоохоронних органів України.Галузь застосування

1. Впровадження теоретичних розробок в практичну діяльність правоохоронних органів України, розвиток адміністративно-правового регулювання захисту прав громадян у діяльності правоохоронних органів України.
2. Дослідження теоретичних та практичних проблем, пов'язаних з забезпеченням громадської безпеки органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування в Україні, визначення шляхів удосконалення діяльності суб'єктів охорони громадського порядку та забезпечення безпеки громадян, з урахуванням нових політичних, економічних, правових відносин в українському суспільстві, визначити особливості організаційно-правового реформування ОВС України в напрямку гарантування належного рівня громадського порядку та безпеки громадян.1. Загуменна Ю.О. Органи внутрішніх справ України як суб’єкти реалізації правоохоронної функції держави: монографія / Юлія Олександрівна Загуменна; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Бандурки О.М. – Х.: НікаНова, 2012. – 264 с.

2. Загуменна Ю.О. Функціонально-організаційна структура органів внутрішніх справ / Ю.О. Загуменна // Наше право. – 2010. № 3. – С.47 53.
3. Загуменна Ю.О. Правоохоронні органи: поняття, ознаки, функції, особливості діяльності / Ю.О. Загуменна // Право і безпека – 2010. № 3(35) – С.145 150.
4. Загуменна Ю.О. Правовий зміст поняття «законності» в правоохоронній діяльності органів внутрішніх справ України / Ю.О. Загуменна // Право і безпека – 2010. № 4(36) – С.51-55.
5. Загуменна Ю. О. Основні напрямки забезпечення прав і свобод людини в діяльності органів внутрішніх справ України / Ю. О. Загуменна // Форум права. – 2010. – № 4.  С.376382 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10aomomc.pdf
6. Загуменна Ю. О. Особливості реалізації правоохоронної функції держави органами внутрішніх справ України / Ю.О. Загуменна // Європейські перспективи. – 2010. № 5.  С.187193.
7. Загуменна Ю. О. Концептуальні засади захисту прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів внутрішніх справ України / Ю. О. Загуменна // Держава та регіони. – 2010. – № 4. – С. 248–253
8. Загуменна Ю. О. Система органів внутрішніх справ України: принципи та напрямки удосконалення/ Ю. О. Загуменна // [Електронний ресурс] Форум права. – 2011. – № 1. – С. 372–378. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11zjotpu.pdf
9. Загуменна Ю. О. Громадська безпека в системі національної безпеки України/ Ю. О. Загуменна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». – 2012. – № 1034. – С. 40-43.
10. Загуменна Ю.О. Співвідношення понять «захист» та «охорона» у механізмі реалізації правоохоронної функції держави / Ю.О. Загуменна // Наше право. – 2012.  - № 5. – С.66-69.
11. Загуменна Ю.О. Правоохоронна діяльність Державної служби охорони при МВС України / Ю.О. Загуменна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2012. Вип. 19.  Т.3. – С. 109-112
12. Загуменна Ю.О. Поняття та зміст правоохоронної функції держави / Ю. О. Загуменна // Від громадського суспільства-до правової держави : тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції, 24 квітня 2009р . – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. С.30 32.
13. Загуменна Ю.О. Опрацювання термінології у сфері правоохоронної діяльності в державах Стародавнього Світу / Ю.О. Загуменна // Категорії, поняття і терміни історико-юридичної науки : наукова доповідь, XXI міжнародна історико-правова конференція, 23 26 квітня 2009 р., Миколаїв. : Міжнародна асоціація істориків права , 2009. – С.14.
14. Загуменна Ю. О. Співвідношення правоохоронної функції та правоохоронної діяльності / Ю.О. Загуменна // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених : тези доповіді Науково-практичної конференції , 23 травня 2009 р. – Х.: ХНУВС, 2009. – С. 251-254.
15. Загуменна Ю.О. Правові форми реалізації функцій держави / Ю. О. Загуменна // Правове життя сучасної України : тези доповіді Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу, 5 6 червня 2009р. О., : Одеська національна юридична академія ,2009.- С.253 -255.
16. Загуменна Ю.О. Виникнення правоохоронних органів у державах Стародавнього Світу /Ю.О.Загуменна // Історія органів внутрішніх справ: проблеми дослідження : наукова доповідь, Міжвузівський «Круглий стіл», 27 жовтня 2009 р. – Х.,: ХНУВС, 2009. – С.6.
17. Загуменна Ю.О. Стадії юридичного процесу античних держав північного Причорномор’я /Ю.О.Загуменна // І Всеукраїнські наукові читання з кримінальної юстиції памя’ті професора В.П. Колмакова, 16 17 квітня 2010р. Одеса. Одеська національна юридична академія, Інститут прокуратури та слідства, 2010. - С.334 - 336.
18. Загуменна Ю.О. Органи охорони громадського порядку в державах Стародавнього світу / Загуменна Ю.О. // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених: зб. матеріалів Науково-практичної конференції, 5 червня 2010р., Х,: ХНУВС, 2010. – С.196 -199.
19. Загуменна Ю.О. Методи реалізації правоохоронної функції держави органами внутрішніх справ України на сучасному етапі. / Ю.О. Загуменна // Методологічні проблеми історико-правових досліджень : наук.доповідь, XXIII Міжнародної історико-правової конференції, 2426 вересня 2010 р. – Алушта. : Міжнародна асоціація істориків права , 2010. – С.22.
20. Загуменна Ю.О. Особливості юридичного змісту термінів «захист» та «охорона» у механізмі реалізації правоохоронної функції держави / Ю.О. Загуменна // Актуальні проблеми формування громадського суспільства та становлення правової держави : зб. наукових праць Між нар.науково-практичної конференції, 30 вересня  1 жовтня 2010 р.  Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, 2010. – С.123-125.
21. Загуменна Ю.О. Поняття « законності » в діяльності органів внутрішніх справ / Ю.О. Загуменна // Теорія і практика сучасного права : тези доповіді I Міжнар. науково-практична конф., 29 жовтня 2010р. -Херсон: Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010.-С.255-257.
22. Загуменна Ю.О. Сутність та значення правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України / Ю.О. Загуменна // Теорія та практика правотворчої та правозастосовчої діяльності у контексті сучасних реформаційних процесів : зб.матеріалів Між нар. наук.-практичної конф. , 22-23 жовтня 2010р.-Харків : ГО «Асоціація аспірантів – юристів » , 2010. – С. 60-61.
23. Загуменна Ю.О. Забезпечення законності у реалізації правоохоронної функції держави органами внутрішніх справ / Ю.О. Загуменна // Юридична осінь 2010 року: тези доповіді Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та здобувачів , 23-24 листопада 2010 р. Х.: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2010. – С.70-73.
24. Загуменна Ю. О. Чинники ризику – як запорука успішного процесу управління / Ю.О. Загуменна // Шлях України до економічної безпеки : мат. наук.-практ. конф.(Харків, 28 квітня 2011 року). – Х. : МВС України, ХНУВС, 2011. – С. 148-150.
25. Загуменна Ю. О. Компетенція і повноваження органів внутрішніх справ україни: проблеми дефініції / Ю.О. Загуменна Ю. О. // Правове життя сучасної України : тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу (Одеса, 20–21 травня 2011 р.). – О. : Одес. нац. юрид. академія, 2011. – С. 71-74.
26. Загуменна Ю. О. Визначення поняття «органи внутрішніх справ» / Ю. О. Загуменна // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених : зб. матеріалів наук.-практ. конф. – Х. : ХНУВС, 2011. -С. 21-23.
27. Загуменна Ю. О. Визначення видів державної служби / Ю.О. Загуменна // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наукових статей за матеріалами VIII Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 17 19 червня 2011р.) – Л., : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011. – С. 89– 91.
28. Загуменна Ю. О. Парадигма правоохоронної функції держави / Ю. О. Загуменна // Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток Української держави : матеріали наук.-практ. конф.(м. Харків, 29 червня 2011р. ).– Х.: Вид-во Харк. Нац.. ун-ту внутр.. справ, 2011. – С. 129 133.
29. Загуменна Ю. О. Сучасні тенденції забезпечення прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина органами внутрішніх справ України / Ю. О. Загуменна // Громадське життя Харківщини за 20 років незалежності України : зб. тез Форуму, 2728 вересня 2011 р. - Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ«Магістр», 2012. -С. 255 - 256.
30. Загуменна Ю. О. Пріоритетні напрямки державної політики щодо забезпечення громадського порядку під час проведення Євро-2012 / Ю. О. Загуменна // Забезпечення правопорядку під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року: програма наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листопада 2011 р.). – Х.: Вид-во Харк. Нац.. ун-ту внутр.. справ, 2011. – С. 8.
31. Загуменна Ю. О. Зміст поняття «охорона громадського порядку» / Ю. О. Загуменна // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу (20–21 квітня 2012 р.). Т.2 – О: Націон. ун-т «Одеська національна юридична академія», 2012. – С. 20 21.
32. Загуменна Ю. О. Пріоритетні напрямки діяльності Кабінету Міністрів України у сфері забезпечення громадської безпеки / Ю. О. Загуменна //Адміністративне право України: сучасний стан та шляхи розвитку: матеріали наук.- практ. конф. (27 квітня 2012р.). Харків, 2012. – С.51-53.
33. Загуменна Ю. О. Трансформація кадрової політики як невід’ємної складової процесу реформування системи МВС України / Ю. О. Загуменна // Актуальні проблеми забезпечення практичної спрямованості кадрів для органів внутрішніх справ України: матеріали наук.- практ. конф. (5 травня 2012р.). – Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2012.  С. 31 – 35.
34. Загуменна Ю. О. Суб’єкти охорони громадської безпеки: поняття та структура / Ю. О. Загуменна // зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф.( 1920 травня 2012р.). І частина / Сумська філія Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Суми, 2012. – С. 360363.
35. Загуменна Ю. О. Діяльність громадських формувань з охорони громадської безпеки в Україні / Ю. О. Загуменна // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених : матеріали наук.-практ. конф.(м. Харків, 25 травня 2012 р. ).– Х.: Вид-во Харк. Нац.. ун-ту внутр.. справ, 2012. – С. 27-32.
36. Загуменна Ю. О. Визначення ознак правоохоронних органів / Ю. О. Загуменна // зб. матеріалів межкаф. «круглого столу»(м. Харків, 23 жовтня 2012 року ).– Х.: Вид-во Харк. Нац.. ун-ту внутр. справ, 2012. – С. 19-21.
37. Загуменна Ю. О. Роль органів виконавчої влади в забезпеченні національної безпеки України / Ю. О. Загуменна // Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : зб. наук. праць.  Черкаси, 2012. С. 122125.
38. Загуменна Ю. О. Основні напрямки контролю у сфері забезпечення громадської безпеки / Ю. О. Загуменна // зб. тез. доп. та наук. повідомлень учасників всеукраїнської наук.-практ конф. Молодих вчених та здобувачів 13 листопада 2012 р. / За заг. ред.. А.П. Гетьмана.  Харків: НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2012 -С. 143-147.
39. Суб’єкти недержавної системи безпеки України / Ю. О. Загуменна // Детективная деятельность в Украине: проблемы и перспективы: материалы междунар. науч.-практ. конф.(г. Харьков, 2526 января 2013 г.). – Х.: Право, 2013. -С. 32-35.
 • Yuliyalex
 • ( Представитель организации )
 • Вне сайта
 • Осваиваюсь на форуме
 • Загуменна Юлія Олександрівна
 • ХНУВД
 • Харьков
 • доцент
 • доцент
 • кандидат юридичних наук
 • Сообщений: 23
 • Репутация: 3
Изменено: 19.04.2013 19:29 от Yuliyalex.
Поддержали:
kombrig, Andre