Форум

Добро пожаловать, Гость

ТЕМА: Персональная тема

Персональная тема 18.03.2013 13:44 #1

Область научных интересов

Плодородие почв в условиях применения удобрений: оптимизация применения минеральных удобрений в земледелии, обоснование длительности последействия разных видов и доз удобрений, обоснование нормативов окупаемости удобрений при разных способах и периодичности их внесения, прогнозирование антропогенной эволюции почв, мероприятия по повышению коэффициентов использования элементов питания из минеральных удобрений и почвы.

После защиты кандидатской диссертации область научных интересов существенно расширилась. Принимаю участие в проведении мониторинга почвенного и растительного покрова городов с целью прогнозирования их изменения; научных экспертиз состояния и изменения плодородия почв, определении размеров убытков от ухудшения показателей плодородия почв. Разрабатываю новую тематику – система мероприятий почвоохранного мониторинга при применении безводного аммиака в земледелии.

Защищенные диссертации:
2012 год - диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04-агрохимия «Закономірності післядії добрив на фізико-хімічні та агрохімічні властивості чорнозему типового в умовах Лівобережного Лісостепу та його продуктивність».

Вложенный файл:

Имя файла: aref.pdf
Размер файла: 699 KB


Опубликованные статьи:

 1. Некос В.Ю., Гладкіх Є.Ю. Основні закономірності накопичення хімічних елементів у ґрунтах та рослинах поблизу автошляхів // Людина і довкілля. Проблеми неоекології. . – Харків: Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2006. – С. 80 – 87.
 2. Некос В.Ю., Гладкіх Є.Ю. Еколого-економічні інструменти підвищення якості продукції аграрного сектора економіки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Серія: Екологія № 758. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – С. 35 – 40.
 3. Гладкіх Є.Ю. Динаміка вмісту важких металів у ґрунті під впливом довгострокового застосування добрив // Агрохімія і ґрунтознавство. 2009. – Вип. 71. – С. 101 – 104.
 4. Гладкіх Є.Ю. Вплив різних систем удобрення на вміст гумусу у чорноземі типовому // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 2009. № 2. – С. 108 – 112.
 5. Носко Б.С., Бабинін В.І. , Гладкіх Є.Ю. , Корецька Л.К. Післядія добрив на вміст гумусу та азотний фонд чорнозему типового // Агрохімія і ґрунтознавство. 2010. – Вип. 73. – С. 86 – 91.
 6. Носко Б.С., Бабинін В.І. , Гладкіх Є.Ю. , Бурлакова Л.М. Вплив різних факторів і типів ґрунтових процесів на формування фосфатного фонду ґрунтів // Вісник аграрної науки. 2010. № 7. – С. 17 – 22.
 7. Гладкіх Є.Ю. Зміна фракційного складу мінеральних фосфатів під впливом застосування мінеральних добрив // Вісник аграрної науки. 2010. № 10. – С. 72 - 75.
 8. Носко Б.С., Гладкіх Є.Ю. Післядія мінеральних добрив на калійний фонд чорнозему типового // Вісник аграрної науки. 2011. № 10. – С. 14 16.
 9. Гладкіх Є.Ю., Корецька Л.К. Зміна гумусного фонду чорнозему типового під впливом післядії різних систем удобрення // Агрохімія і ґрунтознавство. 2011. – Вип. 74. С. 101 – 104.
 10. Носко Б.С., Гладкіх Є.Ю. Вплив агрохімічного фону та свіжевнесених добрив на використання поживних речовин рослинами та їх продуктивність // Агрохімія і ґрунтознавство. 2011. – Вип. 76. С. 5 – 10.
 11. Гладкіх Є.Ю. Вплив тривалого застосування високих доз добрив на екологічний стан чорнозему типового // Охорона довкілля: збірник наукових праць VII Всеукраїнських наукових Таліївських читань. 2011. – С. 87 95.
 12. Христенко А.А., Иванова С.Е., Гладких Е.Ю., Истомина Ю.А. Калийное состояние почв Украины и эффективность калийных удобрений // Вестник Международного института питания растений. - № 4. – 2011. – С. 2-5.
 13. Носко Б.С., Бабынин В.И. , Гладких Е.Ю. Последействие удобрений на физико-химические и агрохимические свойства чернозема типичного // Агрохимия. – 2012. № 4. – С. 3-13.
 14. Носко Б.С., Гладкіх Є.Ю. До проблеми трансформації та тривалості післядії фосфорних добрив у чорноземах // Вісник аграрної науки. – 2012. - № 5. – С. 11 – 15.
 15. Балюк С.А., Носко Б.С., Гладких Е.Ю. Влияние удобрений на основные показатели эффективного плодородия типичных черноземов // Проблемы агрохимии и экологии. – 2012. – № 1. – С. 12 – 17.
 16. Носко Б.С., Гладкіх Є.Ю. Післядія мінеральних добрив на калійний фонд чорнозему типового // Науково-виробничий журнал «Агроном». - № 2 (36). – 2012. – С. 30-31.
 17. Гладкіх Є.Ю. Продуктивність культур ланки сівозміни залежно від запасного внесення добрив та систематичного їх застосування // Агрохімія і ґрунтознавство. – 2013. – Вип. 79. – С. 15-21.


Тезисы к конференциям и съездам:
 1. Бабинін В.І., Гладкіх Є.Ю. , Корецька Л.К. Вплив довготривалого застосування добрив у зерно-просапній сівозміні на зміну фізико-хімічних властивостей чорнозему типового // Агрохімія і ґрунтознавство: спецвипуск до VIII з’їзду УТГА (2010, м. Житомир). 2010. – Кн. 3. – С. 143 – 145.
 2. Гладких Е.Ю. Влияние последействия минеральных удобрений на калийный режим чернозема типичного // Плодородие почв и эффективное применение удобрений: матер. междунар. научно-практич. конф., посвященной 80-летию основания института (Минск, 5-8 июля 2011 года). – Минск: Ин-т почвоведения и агрохимии, 2011. – С. 214 216.
 3. Гладкіх Є.Ю. Продуктивність ланки зерно-бурякової сівозміни залежно від післядії мінеральних добрив // Інноваційно-інвестиційний розвиток рослинницької галузі – стан та перспективи. Тези V-ої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених 4-6 липня 2012 р. – Харків, ІР ім. В.Я. Юр’єва НААН. – 2012. – С. 99.


Методические рекомендации:

 1. Христинко А.О., Мірошниченко М.М., Юнакова Т.А., Гладкіх Є.Ю. Методичні рекомендації із сучасної системи ґрунтової діагностики живлення плодових та ягідних культур. – Харків, 2011. – 45 с.


Краткая характеристика научно-исследовательской деятельности

Почвенный покров является особенной формой природных ресурсов, который многосторонне используется в сельском хозяйстве и играет важнейшую роль в сохранении устойчивого функционирования биосферы. Несмотря на это, именно почвы подвергаются существенным изменениям под влиянием человека, что отражается на их продуктивных и экологических функциях. Антропогенная эволюция почв существенно усилилась в XX-XXI столетиях, при этом наибольшие антропогенные нагрузки характерны для последних десятилетий этого периода, которые сопровождались интенсивной химизацией агропроизводства, увеличением объемов мелиорации земель, расширением площадей пропашных культур в севооборотах и интенсификацией почвенной обработки, техногенным загрязнением и т.д. Это вызвало взрывоподобное усиление темпов эволюции почв и, в первую очередь, их плодородия.

К сожалению, современные социально-экономические отношения сложившиеся в сельском хозяйстве сопровождаются отношением к почвам, как к главному способу производства без должного понимания того факта, что почвенное плодородие имеет ограниченное самовозобновление, а его поддержание на высоком уровне может быть достигнуто только при условии комплексного применения научно-обоснованных агротехнических, агрохимических, организационных и др. мероприятий. В связи с этим, особенная роль принадлежит использованию удобрений в земледелии, как одному из наиболее эффективных способов повышения плодородия почв. Особенно это важно для черноземов, которые занимают 60 % площади почвенного покрова Украины, но, к сожалению, являются очень уязвимыми к антропогенным факторам, склонны к быстрой деградации.

Моя научно-исследовательская деятельность направлена на определение и изучение антропогенных преобразований черноземов, которое базируется на выявлении изменений их базовых параметров и свойств в динамике длительного применения удобрений; является фундаментальной основой научного прогноза дальнейшей эволюции почв Украины. Этот вопрос приобретает особенной актуальности в связи с разработкой проекта Закона Украины «Про збереження ґрунтів і охорону їх родючості», который определяет правовые, экономические, экологические и социальные основы деятельности в этом направлении в нашей стране.

Базовые исследования проводятся в полевых, вегетационных (фото 1, 2) и лабораторных условиях и направлены на управление питательным режимом черноземов за счет точного определения длительности действия и последействия минеральных удобрений, ресурсосберегающей оптимизации доз удобрений в соответствии с обеспеченностью почв элементами питания. Реализация результатов проводимых исследований дает возможность сократить количество агрохимических обследований и уменьшить объем работ при агрохимической паспортизации земель, усовершенствовать государственный контроль за состоянием плодородия почв.

IMG_1999.JPG

Вегетационный опыт. Цели опыта - определение прироста урожая тестовой культуры в зависимости от свежевнесенных и остаточных удобрений; определение закономерностей поглощения и выноса питательных веществ на разных агрохимических фонах
10002.jpg

Вегетационный опыт. Цель опыта – определить эффективность измельченных фосфоритов (альтернативный вид фосфорных удобрений) на почвах с разным уровнем кислотности


Также принимаю участие в научно-исследовательском проекте «Эффективность калийных удобрений в зависимости от уровня обеспеченности чернозема оподзоленного азотом и фосфором» по договору с International Plant Nutrition Institute (Canada).

К сожалению, в антропогенной эволюции почв роль удобрений оценивается неоднозначно. Кроме пополнения питательными веществами и поддержания положительного баланса макроэлементов в почве, минеральные удобрения активно взаимодействуют с почвой и изменяют ее экологические показатели. Известно, что фосфорные, калийные и органические удобрения, благодаря своему сырьевому происхождению, содержат более 20 наименований тяжелых металлов, фтор; а при условии применения высоких доз азотных удобрений, в некоторых случаях, происходит нитратное загрязнение почв и почвенных вод.

В связи с этим мои исследования по изучению длительного действия и последействия высоких доз минеральных удобрений в земледелии направлены на выявление экологических последствий, а именно размеров и закономерностей накопления тяжелых металлов, фтора и нитратных форм азота по профилю почвы; на разработку научно-обоснованных рекомендаций по снижению уровня загрязнения почвы.

В современных условиях острого дефицита минеральных удобрений (особенно азотных), связанного с резким повышением цен, особой актуальности приобретают исследования эффективности жидких азотных удобрений. По нашим предварительным патентным исследованиям стоимость единицы азота жидких удобрений (безводный аммиак) в 1,5-2,0 раза меньше по сравнению с традиционными удобрениями, в 2-3 раза сокращаются затраты работ связанные с внесением, погрузкой и т.д. Однако, применение безводного аммиака имеет ряд недостатков, которые ограничивают их доминирование на рынке удобрений. Прежде всего, следует отметить, что безводный аммиак – это ядовитое вещество и внесение его в почву может привести к изменениям физико-химических, агрохимических, микробиологических, экологических параметров. Недостаточная изученность всех «за» и «против» применения безводного аммиака на свойства почв и изменение их эффективного плодородия стали основной причиной формирования новой тематики, в которой я сейчас принимаю участие, по разработке системы мероприятий почвоохранного мониторинга в условиях применения безводного аммиака в земледелии.
 • lizae86
 • ( Редактор сайта, ХарьковОблСМУ )
 • Вне сайта
 • Давно я тут
 • Гладких Евгения Юрьевна
 • ННЦ ИПА им А.Н.Соколовского
 • Харьков
 • старшый научный сотрудник
 • кандидат сельскохозяйственных наук
 • Сообщений: 107
 • Репутация: 4
Ветер жизни иногда свиреп.В целом жизнь однако хороша. И не страшно когда чёрный хлеб.Страшно когда чёрная душа.
Изменено: 20.03.2013 09:07 от lizae86.

Re: Персональная тема 22.04.2013 22:12 #2

Спсибо сайту за то, что так многое узнаю "за пределами" экономики Интересная у вас работа!
 • ivanova
 • ( Учёный со стажем )
 • Вне сайта
 • Захожу иногда
 • Иванова Ольга Юрьевна
 • ХНЭУ
 • Харьков
 • доцент
 • доцент
 • к.е.н.
 • Сообщений: 44
 • Репутация: 2
буду рада сотрудничеству и общению!
Поддержали:
yuran

Re: Персональная тема 23.04.2013 15:18 #3

Спасибо,Вам за заинтересованность. Буду рада ответить на Ваши вопросы, если они возникнут!
 • lizae86
 • ( Редактор сайта, ХарьковОблСМУ )
 • Вне сайта
 • Давно я тут
 • Гладких Евгения Юрьевна
 • ННЦ ИПА им А.Н.Соколовского
 • Харьков
 • старшый научный сотрудник
 • кандидат сельскохозяйственных наук
 • Сообщений: 107
 • Репутация: 4
Ветер жизни иногда свиреп.В целом жизнь однако хороша. И не страшно когда чёрный хлеб.Страшно когда чёрная душа.

Re: Персональная тема 24.04.2013 00:16 #4

Евгения, расскажите, пожалуйста, насколько сильно загрязняется почва вдоль трасс и городских улиц? Ведь выхлопные газы содержат свинец. Чем это грозит нам, потребителям сельхозпродукции?
 • volkova
 • ( Пользователь )
 • Вне сайта
 • Давно я тут
 • Волкова Екатерина Николаевна
 • ХНУ им. В.Н.Каразина
 • Харьков
 • Сообщений: 101
 • Репутация: 2

Re: Персональная тема 24.04.2013 14:28 #5

Спасибо за вопрос! Подобными исследованиями я занималась в студенческие годы, а именно как изменяется содержание тяжелых металлов в почве и овощных культурах вдоль автомагистрали (на разной удаленности от нее).

Одним из наиболее опасных источников загрязнения окружающей среды городов является автотранспорт – в некоторых городах его вклад в общее загрязнение превышает 50 %. Современный автомобиль «выбрасывает» более 200 токсических веществ, среди которых окислы углерода, серы, азота, свинец и его соединения, бензапирен и др. Концентрация токсических веществ существенно зависит от технического состояния автомобиля, скорости его движения и срока эксплуатации.

В следствии загрязнения приземных слоев атмосферы и почвенного покрова вблизи автодорог формируются первичные аномалии токсических и канцерогенных веществ; зона наибольшего загрязнения тяжелыми металлами представляет собой полосу шириной 50-100 м. Преобладающим элементом-загрязнителем почв в выбросах автотранспорта является свинец. Естественно, избыток свинца в почве приводит к его накоплению в растительной продукции. Избыток этого элемента в растениях подавляет процесс фотосинтеза и поступление необходимых мезо- и макроэлементов, вследствие этого снижается урожайность и резко ухудшается качество продукции. А поскольку растительная продукция является незаменимой в рационе питания человека, то вместе с ней опасные химические вещества попадают в организм человека. Тяжелые металлы и, в частности, свинец имеют свойство накапливаться в различных органах, т.к. медленно выводятся из организма. При токсичных дозах элемент накапливается в почках, печени, селезенке и костных тканях

Специфичность распределения тяжелых металлов в растениях заключается в том, что по степени насыщенности ними тканей органы растений распределяются в ряд: корень → листья → стебло → плоды → семена, что обусловлено наличием физиолого-биохимических барьеров. Поступление металлов в растения определяется также их биологическими особенностями. По стойкости к загрязнениям они подразделяются на: наиболее устойчивые – зерновые, подсолнечник; среднеустойчивые – свекла, картофель, морковь, томаты, перец; слабоустойчивые – салат, однолетние травы, многолетние бобовые травы, кукуруза.

Исследования, которые я проводила, показали, что содержание свинца в почве придорожных территорий уменьшается с отдаленностью от трассы. При наличии защитной лесополосы, максимальное содержание этого элемента установлено на расстоянии 50-100 м от дороги. Содержание свинца в почве на расстоянии 100 м максимальное и превышает предельно-допустимую концентрацию в 2,2 раза, а на расстоянии 50 м в 1,2 раза.

Кроме того, исследованиями доказано, что кроме почвы, как источника поступления тяжелых металлов в растительную продукцию, одним из мощных источников является аэральный (воздушный) путь. Что свидетельствует о следующем: даже при условии незначительного загрязнении почвенного покрова свинцом в растительной продукции, выращенной вблизи источников загрязнения возможно аномальное накопление растением этого элемента.

Нами было изучено особенности накопления свинца плодами томата, огурцом и луком в условиях разной отдаленности (50 м, 100, 150 и 200 м) от автомагистрали. В плодах томатов превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) по свинцу определено на расстоянии 50-100 м, которое составляло 3,5 раза, в огурцах – 1,9 раз, в луке – 2,3 раза. Удалением от автотрассы более чем на 100 м существенно снижало опасность аккумуляции свинца в изучаемых овощных культурах, содержание этого элемента не превышало ПДК.

Полученные данные свидетельствуют о том, что наиболее опасным является выращивание растительной продукции вдоль автомагистралей в полосе шириной 100 м, даже при наличии защитных лесополос. Наиболее индеферентными (менее склонными к накоплению) относительно свинца являются огурцы и лук.

К сожалению, контроль качества растительной продукции относительно аккумуляции в них тяжелых металлов практически не проводится. Внутренняя продукция (выращенная в Украине), которая поступает на рынки, в основном, проверяется на содержание нитратов, в некоторых случаях пестицидов.
 • lizae86
 • ( Редактор сайта, ХарьковОблСМУ )
 • Вне сайта
 • Давно я тут
 • Гладких Евгения Юрьевна
 • ННЦ ИПА им А.Н.Соколовского
 • Харьков
 • старшый научный сотрудник
 • кандидат сельскохозяйственных наук
 • Сообщений: 107
 • Репутация: 4
Ветер жизни иногда свиреп.В целом жизнь однако хороша. И не страшно когда чёрный хлеб.Страшно когда чёрная душа.
Поддержали:
volkova

Re: Персональная тема 24.04.2013 16:39 #6

Большое спасибо за такой развернутый ответ!

Кстати странно, что на расстоянии 100 м концентрация больше, чем на 50 м. Чем это объясняется?

lizae86 написал:
Полученные данные свидетельствуют о том, что наиболее опасным является выращивание растительной продукции вдоль автомагистралей в полосе шириной 100 м, даже при наличии защитных лесополос.


Выходит, что в городе (в частном секторе, например) вообще ничего выращивать нельзя, поскольку концентрация улиц и транспорта на них огромна. Хотя многие особенно пожилые люди выращивают у себя в садах все на свете: от картошки и огурцов до яблок с абрикосами. И за городом поля часто примыкают к трассам.

Отсюда вопрос: можно как-то самостоятельно проверить купленные продукты на содержание тяжелых металлов? Может быть в продаже есть какие-то тесты?
 • volkova
 • ( Пользователь )
 • Вне сайта
 • Давно я тут
 • Волкова Екатерина Николаевна
 • ХНУ им. В.Н.Каразина
 • Харьков
 • Сообщений: 101
 • Репутация: 2

Re: Персональная тема 24.04.2013 16:55 #7

Максимальная аккумуляция на расстоянии 100 м связана с видом лесополосы (преобладают у нас лесополосы ажурного вида дубово-ясеневые). При этом загрязняющие вещества с частицами пыли аэральными потоками перемещаются огибая лесополосу и максимальное количество оседает именно на расстоянии 100 м от автотрассы.

Проверить самостоятельно приобретенные продукты невозможно, только обратившись в химическую лабораторию. А снизить опасность их можно механически - срезая шкурку, в которой содержится максимальное количество загрязнителей.
 • lizae86
 • ( Редактор сайта, ХарьковОблСМУ )
 • Вне сайта
 • Давно я тут
 • Гладких Евгения Юрьевна
 • ННЦ ИПА им А.Н.Соколовского
 • Харьков
 • старшый научный сотрудник
 • кандидат сельскохозяйственных наук
 • Сообщений: 107
 • Репутация: 4
Ветер жизни иногда свиреп.В целом жизнь однако хороша. И не страшно когда чёрный хлеб.Страшно когда чёрная душа.

Re: Персональная тема 24.04.2013 17:15 #8

Спасибо за ответы!

lizae86 написал:
Проверить самостоятельно приобретенные продукты невозможно, только обратившись в химическую лабораторию.

Я думала, может есть какие-то экспресс тесты типа аквариумных?
 • volkova
 • ( Пользователь )
 • Вне сайта
 • Давно я тут
 • Волкова Екатерина Николаевна
 • ХНУ им. В.Н.Каразина
 • Харьков
 • Сообщений: 101
 • Репутация: 2