Форум

Добро пожаловать, Гость

ТЕМА: Персональна тема

Персональна тема 14.03.2013 17:22 #1

Доброго дня, шановні науковці та всі зареєстровані користувачі даного інтернет-порталу!


Вас вітає молодий вчений, к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту ХНУБА Попова Лілія Миколаївна


Моя сторінка відкрита для всіх охочих обговорити наукові питання з відповідної теми, поділитися досвідом наукової праці та співпрацювати у майбутніх наукових проектах, конференціях, круглих столах тощо.

Галузь наукових інтересів

1. Стратегічне планування в умовах диверсифікації діяльності підприємства: теоретичні аспекти диверсифікації діяльності підприємства та його стратегічного планування; питання методичного забезпечення стратегічного планування підприємства в умовах диверсифікації його діяльності.
В сучасних умовах функціонування економіки України значна увага приділяється підвищенню ефективності діяльності промислових підприємств та управління ними. Важливим при цьому є процес стратегічного планування діяльності підприємств, а також розробка раціональної стратегії. В умовах насиченості ринку постає необхідність у розширенні асортименту продукції, що випускається, її якісних характеристик; наданні супровідних послуг, таких, як фірмова торгівля, гарантійне комплексне обслуговування; у наданні фінансових і кредитних послуг та інше, що в першу чергу пов’язано зі стратегією диверсифікації діяльності промислових підприємств. Однак диверсифікація є складним комплексним заходом, пов’язаним зі зміною напрямків у діяльності підприємств, тому в сучасних умовах існує необхідність у використанні стратегічного підходу до планування диверсифікації діяльності підприємства.
Стратегічне планування диверсифікації діяльності підприємства доцільно розуміти як процес прийняття управлінських рішень відносно переорієнтації підприємства на інші, окрім основного, шляхи розвитку завдяки перерозподілу наявних ресурсів у найбільш перспективні сфери діяльності, зважаючи на фінансові можливості підприємства та стан внутрішнього і зовнішнього середовища.
Переваги стратегічного планування диверсифікації діяльності підприємства полягають у такому: надання можливості обрати нову логіку майбутнього розвитку; поліпшення координації діяльності підприємства в умовах виникнення несподіваних змін та подолання цих змін; забезпечення більш ефективного розподілу ресурсів; сприяння цілісному, комплексному підходу до підприємства і його оточення; забезпечення розвитку перспективних напрямків діяльності; надання співробітникам бачення перспективи підприємства.

2. Інтелектуальна власність: теоретичні основи правового регулювання в сфері інтелектуальної власності, ринок інтелектуальної власності, захист інтересів власників обєктів інтелектуальної власності.
В сучасних умовах ринкових відносин питання використання інтелектуальної власності починають все більше напряму впливати і на фінансово-економічні показники суб’єктів господарської діяльності. Тому менеджерам і працівникам економічних та юридичних служб підприємств, установ і організацій необхідно чітко уявляти основні аспекти інтелектуальної власності та вміти застосовувати юридичні засоби для усунення або порушення прав інтелектуальної власності, оскільки такі правопорушення можуть призвести до серйозних матеріальних втрат та інколи повного банкрутства підприємницьких структур. Особливої ваги в сучасних умовах радикальних реформ, що проводяться в усіх сферах життя нашої країни, набуває охорона інтелектуальної власності. Актуальності також набуває і проблема гармонізації законодавства України в сфері інтелектуальної власності у відповідності з міжнародними нормами, оскільки проблеми охорони інтелектуальної власності сьогодні вийшли в світі на перший план і стали вже не просто юридичними або комерційними питаннями. Внаслідок всеосяжної інтелектуалізації сучасної світової економіки вони дедалі більше стають політичною проблемою, пов’язаною з економічною безпекою та вимагають стратегічних підходів до їх вирішення.

3. Фінансове право: фінансова діяльність держави, правові основи фінансового контролю в Україні, бюджетне право і бюджетний устрій України, податкове право.
У сучасних умовах норми фінансового права, як публічної галузі права, мають важливе і неоднозначне трактування. Фінансове право спрямоване на урегулювання відносин, що виникають в процесі дії фінансової системи держави, до складу якої входять не лише фінанси, якими володіє держава, а й фінанси громадян (фізичних осіб) та фінанси господарюючих суб'єктів. Фінансове право є однією з найбільш складних галузей права, що пояснюється складністю теоретичних категорій, мінливістю та суперечністю законодавчих актів. Норми фінансового законодавства України достатньо мобільні. Напевно, немає жодної іншої галузі, яка зазнала б за останній час стільки змін, сприйняла величезну кількість новацій і зробила б такий істотний вплив на процеси суспільного розвитку України, як фінансове право. Не можна не згадати про прийняття у 2010 році Податкового кодексу України та відповідно зміни в Бюджетному кодексі, реорганізацію контролюючих органів тощо. Враховуючи складність „Фінансового права” і динаміку законодавства в даній сфері, слід виходити з переконання, що ефективність її вивчення полягає не в заучуванні дефініцій фінансового законодавства, а в пізнанні наукових закономірностей цієї галузі права, у придбанні навиків самостійного і творчого аналізу нормативних актів та критичного відношення до їх змісту.

Галузь застосування

1. Науково-методичні розробки можуть бути використані промисловими підприємствами для вибору стратегії диверсифікації, розробки стратегічних карт для підприємств у процесі стратегічного планування диверсифікації діяльності, а також оцінки розподілу пріоритетів сфер діяльності та вибору виду диверсифікації з метою ефективного її проведення на промисловому підприємстві.
2. Інтелектуальна власність як результат розумової діяльності людини в різних сферах її життєдіяльності є важливою для розвитку всього суспільства, тому знання її основ буде цікавим та користним як економістам, так і фахівцям інших галузей, керівникам різних рівнів, підприємцям, громадянам, у яких є інтерес до оволодіння тонкощами інтелектуальної праці.
3. Сучасні наукові розробки у сфері фінансового права та його підгалузей є важливою передумовою прийняття правильних рішень у сфері управління економічними та фінансовими процесами як держави взагалі, так і підприємства зокрема. Особливої актуальності набувають питання фінансового права в умовах реорганізації Державної податкової служби, митної служби і т.і., в умовах прийняття Податкового кодексу України та втрати чинності цілого ряду законів та підзаконних актів тощо.

Захищені дисертації

2011. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) "Теоретичне і методичне забезпечення стратегічного планування в умовах диверсифікації діяльності підприємства"

Основні публікації

Монографії

1. Попова Л.М. Методичне забезпечення стратегічного планування підприємства в умовах диверсифікації його діяльності / Л.М. Попова - Фінанси підприємств: проблеми теорії та практики: Монографія. – Харків: АдвАтм, 2011. – 184.
2.Попова Л.М. Правове регулювання ринку фінансових послуг / Л.М. Попова, С.М. Попова - Фінансові послуги: проблеми теорії та практики: Монографія. – Харків: АдвАтм, 2011. – 234.
3. Попова Л.М. Дослідження та вибір стратегії ефективного розвитку підприємства / Л.М. Попова - Фінанси підприємств: проблеми теорії та практики: Монографія. – Харків: ТО Ексклюзив, 2013. – С. 67-87.
4. Попова Л.М. Органи фінансового контролю / Л.М. Попова, С.М. Попова - Фінанси підприємств: проблеми теорії та практики: Монографія. – Харків: ТО Ексклюзив, 2013. – С. 157-188.

Навчальні посібники

1. Попова Л.М. Судово-економічна експертиза: Навчальний посібник / Л.М.Попова, С.М. Попова, В.Д.Понікаров - Видання 2-ге, доп. та перероб. – Харків:Еспада, 2008. – 272 с.
2. Попова Л.М. Казначейська справа: Навчальний посібник / С.М. Попова, В.І. Успаленко// К.: Центр учбової літератури, 2011. -164 с.
3. Попова С.М. Фінансове право: Навчальний посібник для студентів усіх форм навчання / С.М. Попова, Л.М. Попова - Частина 1. – Х.: ХНУБА, 2011.– 82 с.
4. Попова С.М. Фінансове право: Навчальний посібник для студентів усіх форм навчання /С.М. Попова, Л.М. Попова - Частина 2. – Х.: ХНУБА, 2011.– 80 с.
5. Попова С.М. Фінансове право: Навчальний посібник для студентів усіх форм навчання / С.М. Попова, Л.М. Попова - Частина 3. – Х.: ХНУБА, 2011.– 68 с.
6. Попова Л.М. Інтелектуальна власність: Навчальний посібник для студентів усіх форм навчання / Л.М. Попова - Частина 1. – Х.: ХНУБА, 2012.– 80 с.
7. Попова Л.М. Інтелектуальна власність: Навчальний посібник для студентів усіх форм навчання / Л.М. Попова - Частина 2. – Х.: ХНУБА, 2012.– 72 с.
8. Понікаров В.Д. Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності: Навчальний посібник / В.Д. Понікаров, С.М. Попова, Л.М. Попова, Д.В. Назаренко - К.: Центр учбової літератури, 2012. – 328 с.

Статті у наукових фахових виданнях

Попова Л. М. Аналіз техніко-економічного стану промислових підприємств в умовах диверсифікації їх діяльності / Л. М. Попова // Вчені записки : науковий журнал. – 2007. – № 23. – С. 24–35.
Попова Л. М. Дослідження причин диверсифікації діяльності на підприємствах в сучасних умовах розвитку економіки України / Л. М. Попова // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 102. – С. 159–162.
Попова Л. М. Методичний підхід до оцінки розподілу пріоритетів сфер діяльності з ціллю ефективного проведення диверсифікації діяльності підприємства / Л.М.Попова // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / За ред. І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2009. – Вип. V – Т.1. – С. 216–222.
Попова Л. М. Методичні рекомендації щодо розробки стратегічного планування в умовах диверсифікації діяльності підприємства / Л.М.Попова // Економіка розвитку. – 2008. – № 4 (48). – С. 74–77.
Попова Л. М. Моделювання найбільш оптимального рішення щодо проведення диверсифікації діяльності з ціллю максимізації прибутку підприємств / Л. М. Попова // Наука й економіка. – 2008. – № 2 (10). – С. 331–334.
Попова Л. М. Особливості процесу стратегічного планування в умовах диверсифікації діяльності підприємства / Л. М. Попова // Управління розвитком : збірник наукових статей. – 2006. – № 7. – С. 112–117.
Попова Л. М. Оцінка економічної ефективності диверсифікації діяльності на промисловому підприємстві / Л.М.Попова // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів. – Київ : Скайтек, 2008. – № 31. – Том 2. – С. 95–99.
Попова Л. М. Розробка портфеля стратегій на промисловому підприємстві в умовах диверсифікації його діяльності / Л. М. Попова // Управління розвитком : збірник наукових статей. – 2008. – № 19. – С. 120–123.
Попова Л.Н. Стратегическое планирование промышленных предприятий в условиях диверсификации их деятельности / Л.М.Попова // Бизнес Информ. – 2009. – №10. – С.135–141.
Попова Л.М. Дослідження можливості використання стратегій ефективного розвитку підприємства / Л. М. Попова // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2010. – Випуск 261: В 7 т. – Т.1.
Попова Л.М. Визначення ступеня диверсифікації діяльності на підприємстві / Л. М. Попова // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2010. – Випуск 263: В 9 т. – Т. ІІІ.


Тези доповідей

Попова Л. М. Етапи диверсифікації діяльності промислових підприємств / Л.М.Попова // Збірник тез Першої всеукраїнської студентської конференції «Економіка. Менеджмент невиробничої сфери: теорія, практика, перспективи». Том 1. Секція 1. «Менеджмент і маркетинг» (м. Ялта, 7 квітня 2006 р.). – Ялта : РВВ РВУЗ КГУ, 2006. – С. 24–26.
Попова Л. М. Мотиви та цілі проведення диверсифікаційної діяльності на промислових підприємствах в сучасних умовах розвитку економіки України / Л. М. Попова // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми розвитку підприємництва в Україні» ( м. Київ, 22-23 листопада 2007 р.). – Київ : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2007. – С. 159–161.
Попова Л. М. Необхідність вибору стратегії диверсифікації в сучасних умовах розвитку підприємств /Л. М. Попова // Сучасні економічні проблеми розвитку промислових підприємств // Управління розвитком : збірник наукових статей Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. Спецвипуск (м. Харків, 14-15 квітня 2006 р.). – Харків : ХНЕУ, 2006. – № 3. – С. 71–72.
Попова Л. М. Стратегія формування механізму диверсифікації на промислових підприємствах /Л. М. Попова // Матеріали III міжнародної науково-теоретичної конференції молодих вчених і студентів «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери» (м. Донецьк, 7-8 червня 2006 р.). – В 2-х томах. – Том 2. – Донецьк : Донецький національний технічний університет, 2006. – С.128–130.
Павлюченко О.М. Вдосконалення управління проблемними активами банків /О.М. Павлюченко, Л. М. Попова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні». – Харків: АдвАтм. – 2010.
Луган К.Г. Антикризові аспекти регулювання ліквідності банківського сектору України /К.Г. Луган, Л.М. Попова// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні». – Харків: АдвАтм. – 2010.
Попова Л.М. Диверсифікація діяльності підприємства: необхідність та умови впровадження /Л. М. Попова // Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції „Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку” (м. Запоріжжя, 29-30 вересня 2011 р.) / Всеукраїнське громадське об’єднання „Нова освіта” – Запоріжжя.: 2011. – С.23-26.
Попова Л.М. Визначення стратегічних альтернатив та формування портфеля стратегій на промисловому підприємстві /Л. М. Попова // Проблеми розвитку фінансових послуг. Матеріали Регіональної науково-практичної конференції 2-3 листопада 2011 р. Частина 1 / Харків: СПД ФО Михайлов Г.Г., 2011. – С. 201-205.
Попова Л.М. Активна та пасивна диверсифікація діяльності як засіб розвитку і виживання /Л. М. Попова // Проблеми розвитку фінансових послуг. Матеріали Регіональної науково-практичної конференції 2-3 листопада 2011 р. Частина 1 / Харків: СПД ФО Михайлов Г.Г., 2011. – С. 197-201.
Попова Л.М. Стратегічне планування діяльності підприємства в умовах ринкової орієнтації /Л. М. Попова, К.О.Колєдіна // Проблеми розвитку фінансових послуг. Матеріали Регіональної науково-практичної конференції 2-3 листопада 2011 р. Частина 2 / Харків: СПД ФО Михайлов Г.Г., 2011. – С.
Цеберман М.В. Проблеми розвитку фінансових послуг /М.В. Цеберман, Л.М. Попова// Матеріали Регіональної науково-практичної конференції 2-3 листопада 2011 р. Частина 2 / Харків: СПД ФО Михайлов Г.Г., 2011. – С.
Базганов М. Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу України в сучасних умовах /М. Базганов, Л.М. Попова// Проблеми розвитку фінансових послуг. Матеріали Регіональної науково-практичної конференції 2-3 листопада 2011 р. Частина 1Харків: СПД ФО Михайлов Г.Г., 2011. – С. 231-236.
Андреєва Я. Необхідність розробки бізнес-плану в сучасних умовах господарювання /Я.Андреєва, Л.М. Попова// Проблеми розвитку фінансових послуг. Матеріали Регіональної науково-практичної конференції 2-3 листопада 2011 р. Частина 1 / Харків: СПД ФО Михайлов Г.Г., 2011. – С. 228-231.
Попова Л.М. Розробка стратегічної карти для підприємств машинобудування, що функціонують в умовах диверсифікації їхньої діяльності /Л.М. Попова// Матеріали за VII международна научна практична конференция «Образованието и наука та на XXI век», – 2011. Том 4. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – С. 62-66.
Попова Л.М. Забезпечення безпеки та правопорядку під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу /Л.М. Попова// Вісник кримінологічної асоціації України: матеріали науково-практичної конференції «Забезпечення правопорядку під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року», (м. Харків, 18 листоп.2011 р.) і „круглого столу” (м. Харків, 17 листоп.2011 р.) / МВС України, Харківський нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х. : Харківський нац. ун-т внутр. Справ, 2011. – С. 59-60.
Попова Л.Н. Необходимость дистанционного обучения в Украине и за рубежем /Л.Н. Попова, С.Н. Попова// Проблеми теорії та практики дистанційної освіти в Україні. Матеріали міжвузівської конференції 19 жовтня 2012. – Харків: Харк. нац. ун-т будів. та архіт., 2012. – С. 72-78.
Попова Л.М. Дистанційна освіта: необхідність та проблеми впровадження /Л. М. Попова // Вища освіта сьогодні: традиції та інновації. Матеріали 67-ї науково-методичної конференції Харківського національного університету будівництва та архітектури 10-11 квітня 2012 р. – Харків: Харк. нац. ун-т будів. та архіт. –С. 84-88.

На даний момент у друці знаходиться 2 статті, ведеться робота над написанням навчального посібника "Господарське законодавство" та заплановане написання статей на тематику фінансового права та інтелектуальної власності.
Крім того, ведеться підготовча робота зі студентами до написання конкурсної роботи з інтелектуальної власності.
 • Liliya
 • ( Учёный со стажем )
 • Вне сайта
 • Осваиваюсь на форуме
 • Попова Лілія Миколаївна
 • ХНУСА
 • Харьков
 • доцент кафедри фінансів та кредиту
 • кандидат економічних наук
 • Сообщений: 20
 • Репутация: 2
Изменено: 15.04.2013 22:01 от Liliya.