Порядок підготовки документів до захисту

Здійснення присудження наукових ступенів доктора та кандидата наук відбувається згідно з Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. N 576.

Після попереднього захисту дисертації здобувач проходить наступні етапи:


 1. підготовка документів до захисту;
 2. захист;
 3. підготовка справи здобувача до подання до спецради та МОН.

 1-й етап

Список документів затверджено «Положенням про спеціалізовану вчену раду» (додаток 2).

!!! У разі невідповідності кваліфікації здобувача галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, здобувач складає додаткові кандидатські іспити для забезпечення відповідного рівня його теоретичної підготовки. Перелік додаткових кандидатських іспитів та їх кількість визначає спеціалізована вчена рада за програмами, затвердженими МОНмолодьспорту України. Якщо виникають питання стосовно визначення кількості та переліку іспитів, необхідно проконсультуватися із керівником відповідного (за галуззю науки) відділу Департаменту атестації кадрів. Повідомлення встановленого зразка про приймання цих іспитів надсилається до МОНмолодьспорту України на бланку установи, при якій функціонує спеціалізована вчена рада, за підписом голови спеціалізованої вченої ради та з печаткою установи за місяць до складання іспиту. У листі обов’язково вказується місце та час проведення додаткового іспиту.

Перелік документів необхідних для складання додаткового кандидатського іспиту:

  1. Заява на ім’я директора (ректора) установи, де буде складатися іспит (пишеться власноруч).
  2. Лист-клопотання від установи на ім’я директора.
  3. Лист до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про призначення складання додаткового іспиту.
  4. Особовий листок з обліку кадрів.
  5. Витяг з протоколу рішення Вченої ради про затвердження теми дисертації.
  6. Посвідчення про складання основних кандидатських іспитів.
  7. Висновок робочої комісії про призначення додаткового кандидатського іспиту.
  8. Реферат за спеціальністю додаткового кандидатського іспиту.
 • зразок висновку про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач.

Також до документів додаються:

На засіданні спеціалізованої вченої ради із членів ради - фахівців за науковим напрямком представленої дисертації формується експертна комісія в кількості 3-охосіб, якій доручається попередній розгляд дисертаційної роботи. Призначення комісії відмічається в протоколі засідання ради.

Вищий навчальний заклад або наукова установа, в якій виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач, проводить попередню експертизу дисертації та робить висновок про  наукову та практичну цінність її результатів, про повноту опублікованих матеріалів (для докторських дисертацій обов’язковою є наявність не менше 20 публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України та інших держав, з яких: не менше чотирьох публікацій у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз; не більше п’яти публікацій в електронних наукових фахових виданнях; у галузях природничих і технічних наук замість трьох статей можуть бути долучені три патенти на винахід (авторські свідоцтва про винахід), які пройшли кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосуються наукових результатів дисертації (за наявності); для кандидатських дисертацій обов’язковою є наявність не менше п’яти публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України, з яких: не менше однієї статті у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз; одна із статей може бути опублікована в електронному науковому фаховому виданні; у галузях природничих і технічних наук замість однієї статті може бути долучений один патент на винахід (авторське свідоцтво про винахід), який пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосується наукових результатів дисертації (за наявності). 

У висновку також подаються пропозиції про призначення офіційних опонентів, про введення (при необхідності) до складу ради додаткових членів, про розсилання автореферату науковим установам, спеціалізованим вченим радам та провідним фахівцям та, за необхідності, про призначення додаткових кандидатських іспитів.

Офіційними опонентами не можуть бути:

?  голови, заступники голів і вчені секретарі спеціалізованих вчених рад, в яких проводитиметься захист;

?  наукові керівники;

?  співавтори опублікованих праць здобувача;

?  керівники вищих навчальних закладів або наукових установ та їх заступники за основним місцем роботи здобувача або за місцем виконання дисертації, або за місцем прикріплення здобувача для підготовки дисертації, або за місцем її захисту;

?  співробітники кафедр, лабораторій, секторів, відділів, де виконувалася дисертація, де працює здобувач, де він прикріплений або де проводилися науково-дослідні роботи, щодо яких здобувач є замовником або виконавцем (співвиконавцем);

?  члени атестаційної колегії МОН;

?  члени експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій.

Офіційні опоненти та науковий керівник (консультант) не можуть бути співробітниками однієї і тієї самої організації. Члени експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН можуть бути призначені офіційними опонентами за виняткових обставин за погодженням з МОН.

При розгляді докторської дисертації комісія повинна визначити, якою мірою в ній використані матеріали і висновки кандидатської дисертації (матеріали кандидатської дисертації можуть використовуватись лише в оглядовій частині докторської дисертації; положення і результати, які виносилися на захист кандидатської дисертації, не можуть виноситися на захист докторської дисертації).

В разі позитивного висновку експертної комісії дисертаційна робота і документи здобувача представляються проректору з наукової роботи (або керівнику установи) на візу, після чого - на наступне засідання ради. Термін між датою подачі заяви здобувача і датою прийому роботи до захисту не повинен перевищувати 2 місяці для кандидатських дисертацій і 3 місяці - для докторських дисертацій.

Прийом дисертаційної роботи до захисту проводиться на черговому засіданні ради, що відповідним чином відмічається у протоколі засідання. На засіданні вчений секретар знайомить присутніх з документами здобувача, після чого один з членів експертної комісії виголошує висновок комісії. Рада приймає дисертаційну роботу до захисту відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Після цього проводиться обговорення і затвердження кандидатур офіційних опонентів (інформацію про попередню згоду опонентів надає голова ради або вчений секретар), переліку спеціалістів, яким доцільно надіслати автореферат. Рада своїм рішенням дозволяє друкувати автореферат і доручає експертній комісії підготувати проект висновку ради про дисертацію.

Після прийому роботи до захисту здобувачам ступеня доктора та кандидата наук необхідно подати повідомлення про захист дисертації для публікації в спеціальному випуску газети «Освіта України» на бланку установи за підписом голови ради і з печаткою у відповідності до «Порядку подання повідомлення про захист дисертації…». Захист дисертації може відбутися не раніше, як через 1 місяць після опублікування оголошення у газеті «Освіта України». Оголошення подається у редакцію разом з копією платіжного доручення або квитанцією про поштовий переказ. Вартість публікації повідомлення у спеціальному випуску газети складатиме 210 грн.  Якщо з об’єктивних причин в призначений день засідання ради не може відбутися, рада призначає нову дату захисту, повідомивши про це МОН і фахівців.

У випадку негативного рішення ради про прийом до захисту здобувачу дається витяг з протоколу засідання з мотивуванням відмови і повертаються всі матеріали за винятком заяви і клопотання про прийом до захисту.

Для тиражування автореферату два друкованих примірники автореферату повинні мати обкладинку, оформлену у відповідності з вимогами, на якій ставлять підписи вчений секретар ради, голова ради, офіційні опоненти. Друкований варіант автореферату передається до типографії для тиражування. Автореферат друкують державною мовою України.

Для розсилання автореферату готується список розсилки (3 прим.) за підписом вченого секретаря ради, в який входить список обов'язкової розсилки, затверджений ДАКом, а також додатковий список фахівців, наукових установ і спеціалізованих рад, затверджений радою. Загальний список розсилки оформляється двома окремими списками: один для розсилки по Україні, другий - для розсилки до зарубіжних країн. Автореферат розсилається тільки після подання здобувачем вченому секретарю ради примірника газети з публікацією повідомлення про захист.

В надруковані автореферати вноситься інформація про дату і час захисту, дату розсилки. Автореферати не пізніше, як за місяць до захисту, розсилаються рекомендованими листами (обов'язково) у відповідності із списком розсилки з відміткою (штампом) пошти. Штамп пошти проставляється на кожному листку списку розсилки.

 2-й етап

Наступним етапом на шляху до отримання наукового ступеня кандидата, доктора наук є захист дисертаційної роботи. Для проведення процедури захисту попередньо готуються наступні документи:

 • Повідомлення членам ради, де вказується дата, місце проведення і порядок денний чергового засідання ради. Повідомлення розсилаються членам ради не пізніше, як за три тижні до засідання.
 • Реєстраційна картка присутності за підписом вченого секретаря - 2 прим.
 • Бюлетені для голосування за (кількість примірників має відповідати кількості членів ради) в конверті, на якому зазначити П.І.Б. здобувача, дату захисту і № протоколу.
 • Протокол лічильної комісії - 2 прим.
 • Проект висновку ради (готують члени експертної комісії) - кількість примірників має відповідати кількості членів ради плюс кількість опонентів.
 • Оголошення про захист (вивішується у вестибюлі головного корпусу не пізніше, як за 1 тиждень до захисту).
 • Довідки і проекти наказів для оплати опонування та витрат на відрядження опонентам.
 • Довідка і проект наказу для оплати витрат на відрядження членам ради.
 • Порядок роботи ради (зразок) - 2 прим. (Примітка: Порядок роботи ради являє собою робочий документ, в якому детально відображається послідовність процедури захисту на засіданні).

 3-й етап

Після захисту готують 2 варіанти Атестаційної справи здобувача відповідно до "Положення про спеціалізовану вчену раду": для зберігання в спеціалізованій вченій раді (додаток 4), а також для подання до МОНмолодьспорту (для доктора наук - додаток 5, для кандидата наук - додаток 6).

Наведемо приклади та зразки (які не були розглянуті раніше) матеріалів Атестаційної справи, що зберігається в спеціалізованій вчені раді:

 • витяг з протоколу засідання спеціалізованої вченої ради з рішенням ради про прийняття дисертації до захисту та призначення офіційних опонентів;
 • відомості про офіційних опонентів (додаток 10 "Положення про спеціалізовану вчену раду");
 • рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня (додаток 9 "Положення про спеціалізовану вчену раду");
 • облікова картка дисертації, оформлена у НБД НДДКР відповідно до розділу 5 "Порядку державної реєстрації..." (!!! у полі 1133 "Сектор науки" зазвичай при кожному відкритті файлу "зникає" позначення, тому будьте уважні при друці картки);
 • опис документів атестаційної справи, оформлений згідно з  додатком 12 "Положення про спеціалізовану вчену раду" (зразок);
 • компакт-диск CD-RW(R) візується головою спеціалізованої вченої ради із приміткою "згідно з оригіналом");
 • файл file.xls (рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня);
 • файл aref.doc (текст автореферату; структура файлу повністю відповідає друкованому варіанту з обкладинкою, розмір шрифту 12);
 • файл notes.doc (зауваження, які містяться у відгуках офіційних опонентів та інших відгуках на дисертацію та автореферат, а також зауваження, які висловлювалися членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями під час захисту).

Для Атестаційної справи до подання МОНмолодьспорту:

 • супровідний лист на бланку установи відповідно до додатку 8 "Положення про спеціалізовану вчену раду" (зразок);
 • реєстраційно-облікова картка оформлюється за додатком 11 "Положення про спеціалізовану вчену раду" та є файлом append9.doc на диску;
 • опис документів атестаційної справи, оформлений згідно з  додатком 12 "Положення про спеціалізовану вчену раду" (зразок).

Документи підшиваються до швиздозшивача. Обкладинка оформлюється відповідно до додатку 7 "Положення про спеціалізовану вчену раду" (зразок).

Паралельно із цим до УкрІНТЕІ надсилається супровідний лист разом із матеріалами здобувача, а саме:

 • дисертація, автореферат та облікова картка дисертації на компакт-диску CD-RW – 1 прим. (диск візується головою спеціалізованої вченої ради із приміткою "згідно з оригіналом");
 • облікова картка дисертації на паперовому носії – 4 прим. (відповідно оформлена, із підписами вченого секретар та голови спеціалізованої вченої ради, печаткою установи; після відмітку в УкрІНТЕІ 2 примірники забираються до справ здобувача);
 • автореферат – 1 прим.

ПРИМІТКА:

 • процедура, перелік та зразки документів можуть змінюватися у зв'язку зі зміною нормативної бази;
 • при оформленні документів за встановленими формами, будь ласка, звертайтеся також до нормативних документів за відповідними посиланнями;
 • представлені зразки та приклади, форми яких не закріплено відповідними нормативними документами, не є єдиними вірними та можуть відрізнятися в залежності від особливостей установи і спеціалізованої вченої ради;
 • про знайдені помилки, невідповідності, а також зміни повідомляйте, будь ласка, на відповідній гілці форуму.